Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 
Christopher

Uppdrag i styrelsen: ledamot

Brinner för: skola, familj och psykisk (o)hälsa

För övrigt tycker jag att: det är vi vuxna som är barnens framtid.  

Maila styrelsen
           
Svein
Linda
 
Frida
 
Kajsa
 
Jessika
 

Christopher

 

Martina

                   

Louise

 
Kristina
 
Mia