Wallbergsnytt nr. 01 • 2018/2019

Hej,

Nu när det bara är någon dag kvar till skolstart känns det bra att få informera om några olika frågor. Vår nya personal kommer jag att berätta om samt beröra våra förändrade ordningsregler. Digitaliseringen vid skolan har jag tidigare berättat om, men det finns anledning att repetera så att vi alla har klart för oss vilka digitala hjälp- och läromedel vi kommer att arbeta med i de olika stadierna.

Återkopplar också till det samtals- och informationsmöte som vi genomförde tillsammans med några av Er den 30/5. Några påminnelser passar jag också på att ta med i detta mail.

1. Personalförändringar

Sent under vårterminen blev Åsa Vångendahl sjukskriven och genomgår nu en längre behandling på sjukhus. Vi har fått positiva besked och vår förhoppning är att Åsa ska kunna vara tillbaka under höstterminens senare del.

Klassens föräldrar har tidigare meddelats om det inträffade och om hur vi möter upp denna förändring.

Mattias Rand och Camilla Klippfors kommer att gå in som mentorer i årskurs 4. Mattias stannar kvar tills Åsa återkommer och Camilla kommer att följa klassen tillsamman med Åsa under de närmaste åren.

Fram till Åsas återkomst har Inger Stenersen Carlström anställts på 80%. Hon kommer att tillsammans med Mattias att ansvara för de lektioner som Åsa var inplanerad på. Därutöver kommer Inger att arbeta med stödundervisning på lågstadiet. Inger är mellanstadielärare och har 40 års yrkeserfarenhet.

Alexis Molares har anställts på 65% under det kommande läsåret för att undervisa i spanska och engelska. Han har tidigare arbetat som spanska- och engelsklärare i Chile. Alexis har bott i Sverige i tre år och har under den tiden studerat in en svensk lärarexamen.

Sawsan Faraj har anställts på 30% och kommer att undervisa våra elever som valt franska. Hon har tidigare arbetat som fransklärare i Syrien under ca.15 år.

Victoria Bengtsson har till det kommande läsåret anställts som Studie och yrkesvägledare.


2. Samtal och informationsmöte 30/5 - Återkoppling
Vid mötet den 30/5 deltog, mig inräknat, 15 föräldrar. Vi samtalade och utbyte åsikter inom en rad olika ämnen. Utifrån mina förväntningar var det ett givande möte, då vi berörde ett flertal områden som kan vara till nytta för våra barns skolgång och min planering. Minnesanteckningar från mötet bifogas.

Nästa möte är planerat till mitten av oktober och, bedömer jag nu, vara inriktat mot tankar och idéer kring planeringen inför läsår 2019-20.


3. Ordningsregler
I stort är eleverna på Wallbergsskolan mycket skötsamma och trevliga. Men med nästa 220 elever så inträffar ibland incidenter. Elever kan till exempel säga dumma saker, välja att inte göra som en lärare säger, inte arbeta på lektionen eller komma för sent.

Jag har samtalat med personalen om hur vi kan förtydliga reglerna och framförallt de konsekvenser som blir följden om de inte följs. De nya ordningsreglerna kommer att presenteras för eleverna vid skolstart. Förändringarna av reglerna är inte så stora. Det är förtydligandet av konsekvenserna som är den största skillnaden. Konsekvenserna för en elev som inte följer reglerna kommer att skilja sig åt i de olika stadierna. Den övergripande tanken, att vi vill hjälpa eleverna att göra rätt i olika situationer genom en ökad tydlighet, kommer dock att gälla på hela skolan.


4. Påminnelser
Viktigt att vi alla uppdaterar informationen i barnkorten när förändringar sker. Om något händer behöver vi till exempel aktuella telefonnummer att ringa för att få tag i elevens föräldrar. Hör av Er med förändringarna till Chatrine så att hon kan föra in era nya uppgifter.

Då det finns elever på Wallbergsskolan som kan få allvarliga allergiska reaktioner, får matvaror eller motsvarande som innehåller nötter, jordnötter, mandlar eller spår av nötter inte medföras till skolan.


5. Digitalisering på Wallbergsskolan
I ett regeringsbeslut 2017-10-19 ”Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” har mål och fokusområden för ett omfattande utvecklingsarbete i Sverige fastställts. Det beslutet och förändringar i läroplanen påverkar många delar av Wallbergsskolans verksamhet och inte minst då undervisningen.

Några exempel på förändringar som vi genomför är att:
• Elever i åk. 7-9 lånar personlig Chromebook dator av skolan.
• Antalet Ipad och datorer på låg- och mellanstadiet utökas till en klassuppsättning per stadie.
• Vår data kommer att sparas i molntjänsten Goggle drive.
• Undervisningsstödet Goggle Classroom kommer att användas av elever och lärare.
• Digilärs digitala lärplattform kommer att vara ett av elevernas läromedel på mellan- och högstadiet.

Skolan kommer återkommande att lämna mer information om det digitala utvecklingsarbete och planerar att senare under läsåret bjuda in till ett särskilt informations- och idémöte rörande Wallbergsskolans digitalisering.

Ni får gärna ringa eller maila förslag och frågor till mig kring digitaliseringen på Wallbergsskolan.

Har ni frågor eller funderingar så hör av er på enklaste sätt.

Gunnar Bjärnlid
0727-001002