Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Om du vill läsa stadgarna för Wallbergsskolans ideella förening, kan du klicka här.

 
           
Svein
Linda
 
Frida
 
Lotta
 
Jimmy
 

Christopher

 

Anders