Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som är bestående av minst 5 och högst 7 ledamöter. På årsmötet väljs ordförande och övriga styrelsemedlemmar vilka väljs för två års tid och kan omväljas. Styrelsen är gemensamt ansvarig för Wallbergsskolans medel.

Styrelsesammanträde sker minst en gång i månaden med undantag för juli. Minst hälften av ledamöterna ska vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.
 

Louise

Är förälder i klass:
 4, 5 och 9

Uppdrag: Valberedning

Brinner för: Skolans fantastiska miljö, i synnerhet utemiljön och möjligheten att få insyn i och påverka mina barns vardag.

För övrigt tycker jag: Att "ensamhet är bäst på flera". Det är roligt att göra saker ihop med andra.

           
Svein
Linda
 
Frida
 
Kajsa
 
Jessika
 

Christopher

 

Martina

                   

Louise

 
Kristina
 
Mia