Vi utgår från varje individs förutsättning och erfarenhet och arbetar i små steg för en ökad kunskapsinhämtning. Vi har individuell inlärning i matematik och svenska. Ibland har vi gemensamma genomgångar. Det kan vara ett moment i t.ex. matematik som många barn behöver få förklarat. Även i svenskämnet kan det vara viktigt med lärarledd undervisning. En duktig lärare som förklarar, förtydligar och ger struktur kan hjälpa många elever att förstå bättre. Genomgångarna kan vara med barn i samma eller olika åldrar beroende på innehållet.

Vi arbetar ibland åldersblandat, t.ex. i olika teman. Det finns även ett antal arbetspass under skolveckan som vi kallar för "öppet pass". Eleverna arbetar då utifrån sin individuella planering. Det finns lärare som stöttar och stimulerar under passet.

Någon gång under dagen har eleverna i de yngre åren en

 

samling. Många vill berätta om sådant som har hänt eller visa något. Klassläraren brukar också passa på att informera om det har inträffat något särskilt i Sverige eller i världen.

Vi har engelskundervisning från första klass. We call it "English just for fun". I de lägre åldrarna har vi inga krav på barnen att vare sig läsa eller skriva engelska. Vi vill stimulera dem att våga uttrycka sig på engelska. Detta gör vi genom sånger, ramsor och lekar på engelska.

Det talas mycket om vikten av att röra sig. Varje klass har ett längre idrottspass per vecka och får därutöver röra sig på raster samt under återkommande korta avbrott i undervisningen (RÖRIS) Vi har också flera friluftsdagar per termin. Det kan vara allt från havsbad, skid- eller skridskoåkning till skogsvandring samt fri idrott.